Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi (CMK m. 308/A)

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”) 308/A maddesi ile Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi düzenlenmiştir. BAM C. Başsavcılığının itirazı, olağanüstü kanun yollarındandır. Diğer bir ifadeyle olağan yoldan kesinleşen fakat hukuka aykırılık içerdiği düşünülen BAM ceza dairesi kararları bu yolla yeniden incelenebilir hale gelmektedir. Daire kararlarına karşı BAM C. Başsavcılığı, kendiliğinden veya istem üzerine kararı veren daireye itirazını iletebilir.

Başsavcılığın itiraz süresi, kararın kendilerine iletildiği günden itibaren 30 gündür. Ancak yapılacak itiraz sanığın lehine bir itirazsa süre şartı aranmaz.

Kararı veren ceza dairesine gönderilen itiraz, öncelikle ilgili daire tarafından incelenir ve itiraz yerinde görülürse karar daire tarafından düzeltilir. 7188 sayılı Kanun’la CMK’da yapılan değişikliğe göre, kararı veren ceza dairesi itirazı yerinde görmezse dosyayı Ceza Dairesi Başkanlar Kuruluna gönderir. Yapılan bu değişiklikle CMK m. 308/A’da gösterilen itiraz yolu, CMK m. 308 ile düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yoluna benzetilmiştir. BAM Ceza Dairesi Başkanlar Kurulu, Başsavcılık itirazlarını karara bağlamakla görevli bir üst kurul haline getirilmiştir.

Eğer karar Başkanlar Kurulu’na gönderilecekse kararına itiraz edilen dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından bir rapor hazırlanır ve bu rapor da Başkanlar Kurulu’na sunulur. Eğer Başkanlar Kurulu itirazı yerinde görürse bunu kesin olarak karara bağlayarak dosyayı gereği yapılmak üzere ilgili daireye gönderir.

BAM Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi bakımından, BAM ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı başvurulabilmesi haricinde bir sınırlama öngörülmemiştir. İstinaf mahkemelerinin henüz 2016 yılında hizmet vermeye başlaması nedeniyle bu usulle ilgili henüz yerleşik bir içtihat oluşmamıştır. Olağanüstü kanun yollarından olduğu için BAM Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının ancak “önemli nitelikteki” hukuka aykırılıklarda etkili sonuç vereceğini söylemek mümkündür. Bu sebeple tarafların bu yola başvurulması yönündeki istemlerini titizlikle hazırlaması gerekir. Taraflar CMK m. 308/A uyarınca hazırladıkları taleplerini son derece açık, anlaşılır bir dille ve hukuki gerekçeyi haiz biçimde ortaya koymalıdır.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi (CMK m. 308/A)

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”) 308/A maddesi ile Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi düzenlenmiştir. BAM C. Başsavcılığının itirazı, olağanüstü kanun yollarındandır. Diğer bir ifadeyle olağan yoldan kesinleşen fakat hukuka aykırılık içerdiği düşünülen BAM ceza dairesi kararları bu yolla yeniden incelenebilir hale gelmektedir. Daire kararlarına karşı BAM C. Başsavcılığı, kendiliğinden veya istem üzerine kararı veren daireye itirazını iletebilir.

Başsavcılığın itiraz süresi, kararın kendilerine iletildiği günden itibaren 30 gündür. Ancak yapılacak itiraz sanığın lehine bir itirazsa süre şartı aranmaz.

Kararı veren ceza dairesine gönderilen itiraz, öncelikle ilgili daire tarafından incelenir ve itiraz yerinde görülürse karar daire tarafından düzeltilir. 7188 sayılı Kanun’la CMK’da yapılan değişikliğe göre, kararı veren ceza dairesi itirazı yerinde görmezse dosyayı Ceza Dairesi Başkanlar Kuruluna gönderir. Yapılan bu değişiklikle CMK m. 308/A’da gösterilen itiraz yolu, CMK m. 308 ile düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yoluna benzetilmiştir. BAM Ceza Dairesi Başkanlar Kurulu, Başsavcılık itirazlarını karara bağlamakla görevli bir üst kurul haline getirilmiştir.

Eğer karar Başkanlar Kurulu’na gönderilecekse kararına itiraz edilen dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından bir rapor hazırlanır ve bu rapor da Başkanlar Kurulu’na sunulur. Eğer Başkanlar Kurulu itirazı yerinde görürse bunu kesin olarak karara bağlayarak dosyayı gereği yapılmak üzere ilgili daireye gönderir.

BAM Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi bakımından, BAM ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı başvurulabilmesi haricinde bir sınırlama öngörülmemiştir. İstinaf mahkemelerinin henüz 2016 yılında hizmet vermeye başlaması nedeniyle bu usulle ilgili henüz yerleşik bir içtihat oluşmamıştır. Olağanüstü kanun yollarından olduğu için BAM Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının ancak “önemli nitelikteki” hukuka aykırılıklarda etkili sonuç vereceğini söylemek mümkündür. Bu sebeple tarafların bu yola başvurulması yönündeki istemlerini titizlikle hazırlaması gerekir. Taraflar CMK m. 308/A uyarınca hazırladıkları taleplerini son derece açık, anlaşılır bir dille ve hukuki gerekçeyi haiz biçimde ortaya koymalıdır.